معرفی اساتید

حسين مشيري

  • +  آواز

 شروع فعالیت از حدود سال 1370آغاز فراگیری آواز از سال1372 خدمت استاد صدیف
بهره گیری از محضر استاد احمد ابراهیمی سال 80 تا 83گذراندن حدود  یک سال دوره مرکب خوانی خدمت جناب مظفر شفیعیى ويرا مى باشد.