معرفی اساتید

محمدرضا اسكندرپور

  • +  فلوت

 


محمدرضا اسكندرپور متولد ١٣٦٨در سن ١٥ سالگى با ساز گيتار فراگيرى موسيقى را نزد برادران توكلى شروع كرد و پس گذشت ٥ سال به ساز فلوت علاقه مند شد.فلوت را نزد ناهيد موفقى آموزش ديد و به خاطر پيشرفت چشمگير وى در اين ساز وارد دانشگاه عالى موسيقى شد. در آنجا از كمك استاد محمدعلى لقاء بهره برد.حضور در مستر كلاس بدن دكتر آذين موحد.حضور در كارگاه تكنيك هاى مدرن مهرداد غلامى.حضور در مستر كلاس چك آپ فلوت استاد كوشيار شاهرودى.حضور در مستر كلاس چك آپ فلوت دكتر آذين موحد.اجراى كنسرتهاى آموزشگاهىاجراى دو نوازى فلوت گيتار در دانشگاه عالى موسيقىنوازندگى در اركستر بادى ايرانياننوازندگى در اركستر مجلسى خورشيد( اصفهان )نوازندگى در اركستر بزرگ مهرزاد خواجه اميرى وى هم اكنون نوازنده فلوت گروه موسيقى تلفيقى ويرا مى باشد.